ALGEMENE VOORWAARDEN De Zelfzorg Expert

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen De Zelfzorg Expert en de personen die de website www.dezelfzorgexpert.be bezoeken.  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van De Zelfzorg Expert.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Contactgegevens De Zelfzorg Expert

De Zelfzorg Expert, met het ondernemingsnummer BE 0696.935.793, is gelegen te 7866 Bois-de-Lessines, Rue Notre Dame 8.  Indien u specifieke vragen of klachten heeft kan u contact opnemen met de zaakvoerster Lieselot De Tant via [email protected]

Artikel 3: Voorwerp

De Zelfzorg Expert is een expert in zelfzorg in de brede zin van het woord. De Zelfzorg Expert staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening en biedt daarbij online en offline begeleiding aan, online cursussen en een webshop. De Zelfzorg Expert wil zelfzorg toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen, waarbij er zoveel mogelijk wordt gestreefd naar samenwerking en duurzaamheid. Onderling vertrouwen is van het grootste belang.

De e-commerce website van De Zelfzorg Expert biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Zelfzorg Expert moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Zelfzorg Expert aanvaard zijn

Artikel 4: Prijsopgave

Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in euro. Bij dienstverlening in een B2B context, kan de prijs eveneens exclusief BTW worden aangeduid, en zal een factuur worden verkregen op aanvraag.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De Zelfzorg Expert heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen en zal hieromtrent transparant communiceren naar de klant.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer de klant zich aanmeldt voor een sessie, zal een overeenkomst worden afgesloten tussen De Zelfzorg Expert en de klant.  De betaling voor de sessie of respectievelijke sessies kan voorafgaand aan de (eerste) sessie gebeuren of op het einde van een sessie. Toegang tot een online opleiding zal pas mogelijk zijn na ontvangst van de betaling van deze online opleiding of cursus.

Artikel 6: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zelfzorg Expert niet. De Zelfzorg Expert is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Zelfzorg Expert is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op het emailadres [email protected] of via het contactformulier op de website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Zelfzorg Expert. De Zelfzorg Expert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 7: Online aankopen
Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van volgende stappen.

De gewenste producten worden via de knop “bestellen” toegevoegd aan de winkelwagen op de website. Bij het openen van de winkelwagen krijgt de Klant een overzicht van de producten die op dat moment aanwezig zijn in de winkelwagen. Om over te gaan tot het definitief bestellen, klikt de Klant op de knop “Bestel deze artikelen”. In de eerste stap van het bestelproces dient de Klant zijn persoonsgegevens in te vullen. Indien het leveringsadres verschilt van het adres van de Klant, kan dit hier ook aangegeven worden. In de tweede stap van het bestelproces kan de Klant de bestelde producten laten bezorgen door De Zelfzorg Expert. In de derde stap van het bestelproces kan de Klant de gewenste betaalwijze selecteren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bancontact
  • via kredietkaart
  • via voorafgaande overschrijving
  • via iDeal
  • via geschenkbonnen

De geschenkbonnen die aanvaard worden, zijn de geschenkbonnen van De Zelfzorg Expert. Indien het totale aankoopbedrag meer bedraagt dan het bedrag van de geschenkbonnen, kan het resterend bedrag via één van de andere betaalwijzen betaald worden. Op geschenkbonnen wordt geen geld teruggegeven.

De vierde en laatste stap van het bestelproces toont nogmaals de volledige gegevens van de bestelling. Als alles correct is en de Klant wil daadwerkelijk bestellen, dient de Klant de algemene voorwaarden te aanvaarden door deze aan te vinken. De Klant heeft hier ook de keuze om een login met paswoord aan te maken. Om effectief te bestellen dient de Klant te klikken op “Definitief bestellen”. De Klant krijgt daarna een bevestigingsmail van de bestelling. Indien geen bevestigingsmail ontvangen wordt, gelieve contact op te nemen met De Zelfzorg Expert via het e-mailadres [email protected].

De Zelfzorg Expert is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 8: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden bezorgd op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven.

De bezorgkosten die hiervoor in rekening gebracht worden per uniek afleveradres, zijn:

  • Bezorging binnen België: €5,00
  • Bezorging binnen Europa (behalve België): €7,50

Vanaf een aankoopbedrag van €50,00 is de bezorging gratis.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de artikelen die op voorraad zijn op het leveringsadres van de Klant geleverd binnen 2-3 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt De Zelfzorg Expert de Klant hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. Na ontbinding zal De Zelfzorg Expert het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Zelfzorg Expert.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Zelfzorg Expert was geboden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Zelfzorg Expert. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Zelfzorg Expert te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 10: Annulatie

De klant heeft de mogelijkheid om een sessie kosteloos te annuleren mits schriftelijke communicatie aan De Zelfzorg Expert uiterlijk 24u voorafgaand aan de sessie.

Indien de klant binnen deze laatste 24u voorafgaand aan de sessie de afspraak annuleert, kan dit enkel kosteloos mits het voorleggen van een doktersattest of een andere dringende reden.  Zoniet vervalt deze sessie en zal de sessie volledig worden aangerekend.

Wanneer iemand zich inschrijft voor een (betalende) webinar of online opleiding, kan deze inschrijving niet meer geannuleerd worden aangezien men toegang krijgt tot een beveiligde omgeving en alle informatie beschikbaar wordt gesteld voor de klant. De toegangscodes die worden verkregen zijn strikt persoonlijk en het is dan ook verboden om deze informatie te delen met anderen. Indien de klant zijn persoonlijke toegangscodes deelt met anderen, worden hiervoor gerechtelijke stappen ondernomen.

Artikel 11: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Zelfzorg Expert.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Zelfzorg Expert, Rue Notre Dame 8 7866 Bois-de-Lessines, 0485 12 88 62, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht (zie bijlage 1: “Modelformulier voor herroeping” achteraan deze Voorwaarden).

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Zelfzorg Expert heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Zelfzorg Expert, Rue Notre Dame 8 7866 Bois-de-Lessines. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Zelfzorg Expert zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Zelfzorg Expert alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Zelfzorg Expert op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Zelfzorg Expert wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door De Zelfzorg Expert geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Zelfzorg Expert betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Artikel 12: Betalingsverplichtingen voor diensten

De betaling voor de sessie of respectievelijke sessies dient steeds in overeenkomst met De Zelfzorg Expert te gebeuren. Dit kan voor of na een sessie.

Voor online opleidingen dient de betaling steeds voorafgaand aan de deelname van de opleiding te gebeuren.

In geval van annulatie verwijzen wij naar artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met De Zelfzorg Expert en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan De Zelfzorg Expert.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Zelfzorg Expert zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 14: Klantendienst
De klantendienst van De Zelfzorg Expert is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)485 12 88 62, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Rue Notre Dame 8, 7866 Bois-de-Lessines. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 15: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Zelfzorg Expert beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Zelfzorg Expert zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid  

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Zelfzorg Expert levert alle mogelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Dit betreft echter een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  Het is namelijk mogelijk dat ondanks deze inspanningen zich onjuistheden kunnen voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Zelfzorg Expert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.  De inhoud van de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij kunnen geen garantie geven voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Zelfzorg Expert kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inclusief als gevolg van links of hyperlinks, inclusief doch zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Het blijft de verantwoordelijkheid van deze derde om zijn/haar website en interne werking compliant te maken aan alle van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.  Bijgevolg kan De Zelfzorg Expert nooit aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 17: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door De Zelfzorg Expert geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van De Zelfzorg Expert, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien De Zelfzorg Expert zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van De Zelfzorg Expert opgeschort. In geval van overmacht is De Zelfzorg Expert niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

De Zelfzorg Expert is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website, en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van  De Zelfzorg Expert bekomen werd.  Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website.

Artikel 19: GDPR en Privacy

De Zelfzorg Expert hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, meerbepaald de  persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens).  Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid (https://www.dezelfzorgexpert.be/privacy).  De Zelfzorg Expert leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

De Zelfzorg Expert garandeert dat de online sessies nooit worden opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de klant.  Indien De Zelfzorg Expert dit alsnog nuttig acht, zal zij de klant hiervan voorafgaand informeren en om zijn/haar schriftelijke goedkeuring vragen.

Artikel 20: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 21: Wijzigingen

De Zelfzorg Expert behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van De Zelfzorg Expert is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van De Zelfzorg Expert is alleen de Rechtbank van het Arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van De Zelfzorg Expert zich bevindt, bevoegd.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant,
Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. U kan dit formulier terugzenden via het emailadres [email protected] (als bijlage) of per post op onderstaand adres.


Aan:
De Zelfzorg Expert
Rue Notre Dame 8
7866 Bois-de-Lessines
[email protected]
0485 12 88 62


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

Naam van de goederen zoals vermeld in de bevestigingsmail:Besteld op:
Ontvangen op:

Naam consument:
Adres consument:Handtekening van consument:
Datum:

 

 

Laatst bijgewerkt op 14 september 2021

>