Privacybeleid De Zelfzorg Expert

De Zelfzorg Expert hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy. Dit privacybeleid informeert u over hoe onze organisatie uw persoonlijke gegevens, die u verstrekt bij het gebruik van onze website, verzamelt, opslaat en gebruikt.

1.   Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Zelfzorg Expert, met maatschappelijke zetel te 7866 Bois-de-Lessines, Rue Notre Dame 8, met ondernemingsnummer BE0696.935.793, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieselot De Tant.

De Zelfzorg Expert is een expert in zelfzorg in de brede zin van het woord. De Zelfzorg Expert staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening en biedt daarbij online en offline begeleiding aan, online cursussen en een webshop. De Zelfzorg Expert wil zelfzorg toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen, waarbij er zoveel mogelijk wordt gestreefd naar samenwerking en duurzaamheid. Onderling vertrouwen is van het grootste belang.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van De Zelfzorg Expert geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door De Zelfzorg Expert, meerbepaald hoe De Zelfzorg Expert gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. De Zelfzorg Expert leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is De Zelfzorg Expert de verwerkingsverantwoordelijke, in uitzonderlijke gevallen de verwerker.

2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan De Zelfzorg Expert doorgeeft bij een aanmelding via een specifiek aanmeldingsformulier of per telefoon. Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatie informatie – Deze gegevens worden door u verstrekt voor registratie en voor het gebruik van andere diensten – naam, emailadres, telefoonnummer, land, staat, etc.
 • Browser- en bezoekinformatie – Deze gegevens worden verstrekt door uw browser en bezoeken die u op onze website hebt afgelegd – browsertype, besturingssysteem, IP-adres, demografische gegevens, enz.
 • Cookie-gerelateerde informatie – Zie cookiebeleid voor cookie-gerelateerde details.

2.2.  Daarnaast verzamelt De Zelfzorg Expert persoonsgegevens in het kader van klantenwerving.  Wanneer u ons uw business kaartje overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De Zelfzorg Expert verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Specifieke behandeling en begeleiding

Indien  u zich aanmeldt via het aanmeldingsformulier en/of via telefonische contactname en u uw toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, handelt De Zelfzorg Expert als gegevensverwerkingsverantwoordelijke of data controller. De Zelfzorg Expert beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot die gegevens die nodig zijn voor het doel van hun gebruik, namelijk de persoonlijke begeleiding, online opleidingen of het verzenden van producten. U verbindt zich ertoe om accurate, volledige en actuele gegevens in te voeren of door te geven. Uw  aanmelding is gelijkwaardig aan de schriftelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens, te verwerken.

3.2. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van De Zelfzorg Expert en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.3. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.4. Om u uit te nodigen voor (online) opleidingen, webinars, (online) evenementen en nieuwsbrieven

3.5. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

3.6. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om uw account op onze website aan te maken en te beheren
 • Om details met betrekking tot uw bestellingen en terugbetalingen te verwerken
 • Om u te identificeren zodra u zich registreert op onze website
 • Om u een betere gebruiksvriendelijkheid en service te bieden
 • Om contact met u op te nemen en te reageren op uw vragen en feedback
 • Om te begrijpen welke delen van de website worden bezocht en hoe vaak

 

4. Op basis van welke grondslag?

De Zelfzorg Expert baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt De Zelfzorg Expert uw persoonsgegevens na ondertekening van een overeenkomst met de klant, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door De Zelfzorg Expert bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen De Zelfzorg Expert en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

5.1 Gegevens gebruikt voor marketing

Op basis van uw voorkeur wil De Zelfzorg Expert u graag marketingmails sturen voor producten, diensten en aanbiedingen die u mogelijk interessant vindt. U heeft te allen tijde het recht om onze organisatie ervan te weerhouden contact met u op te nemen. U kunt zich op elk moment later afmelden voor onze marketing-gerelateerde e-mails.

5.2 Delen van gegevens met sites van derden

De Zelfzorg Expert zal nooit uw persoonlijke informatie delen met sites van derden zonder voorafgaande toestemming van u. Wij delen uw persoonlijke informatie echter wel binnen de organisatie, met zakelijke partners en geautoriseerde diensten van derden.

 

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

De Zelfzorg Expert is gebonden door het beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht en discretieplicht).

De Zelfzorg Expert heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De Zelfzorg Expert besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. De Zelfzorg Expert slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  De Zelfzorg Expert.  Daarnaast heeft u steeds het recht om De Zelfzorg Expert te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan De Zelfzorg Expert in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van De Zelfzorg Expert verwijderd worden.

8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door De Zelfzorg Expert te contacteren, hetzij per e-mail via [email protected] hetzij per post naar De Zelfzorg Expert, Rue Notre Dame 8, 7866 Bois-de-Lesines. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

8.7. Automatische beslissingen en profiling

De Zelfzorg Expert neemt verantwoordlijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Zelfzorg Expert) tussen zit. De Zelfzorg Expert gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress & WooCommerce voor de website en e-commerce mogelijkheden
 • ActiveCampaign als e-mail service provider en CRM systeem
 • Thrive Themes als lead generation tool
 • Mollie als online betaaloplossing, en het door jou gekozen betaalsysteem
 • Facebook Messenger als instant chatbericht systeem

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected]

 

9. Privacybeleid voor andere gelinkte websites

Onze website bevat links van en naar andere websites. Ons privacybeleid is echter alleen van toepassing op onze website en niet op andere gelinkte websites. Als u op een link naar andere websites klikt, kunt u hun privacybeleid raadplegen.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 14 september 2021

 

>